ALIENACIÓ FRACCIÓ PAPER
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
25 de juny de 2012
Unitat:
Gerència
Data publicació a la web:
15 de juny de 2012
Arxius adjunts:
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (19 KB)
Data publicació a la web: 15 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: 96b37f1bb3d58d86db19cb9252b3ff8bed07fe94
PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES (66 KB)
Data publicació a la web: 15 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: 21641dfc152541a176fe8f57723389a6b2b1d6c7
ANUNCI LICITACIÓ (40 KB)
Data publicació a la web: 15 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: c2fe072eadb6bea13d162d40cc4e7f25b91bafc0