PROGRAMES DEL DEPARTAMENT SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS

a) Programa del Servei d’Informació i Orientació

1. Servei d’informació i Orientació: aquest programa és l’eina emprada per donar entrada a les demandes que s’han realitzades (de família, immigrants, tercera edat, joves...) Facilita la informació i l’accés a recursos a persones, grups i entitats existents, afavorint la igualtat i solidaritat de tots els/les ciutadans/es dels municipis de la Mancomunitat.

2. Ajudes no tècniques: són un recurs contemplat dins el programa del Servei d’Informació i Orientació pretén donar suport, puntualment, a aquelles famílies o individus que passen per una situació de necessitat.

b) Programa del Servei d’Ajuda a Domicili

1. Servei d’Ajuda a Domicili de la Mancomunitat Pla de Mallorca: és un servei públic que té com objectiu donar suport dins el domicili a persones i famílies en manca d’autonomia personal i/o en situació de conflicte o risc psicosocial.

2. Servei d’ajuda a domicili de dependència: la Mancomunitat Pla de Mallorca té un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Famílies i Afers Socials, aquest té per objecte donar el servei d’ajuda a domicili per a persones amb grau reconegut de dependència.

3. Servei de centre de dia: la Mancomunitat Pla de Mallorca té un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Famílies i Afers Socials, per donar el servei d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència de dilluns a diumenge i incloses festius excepte el dia de Nadal, el dia de Cap d’any i el dia de Pasqua. Aquest servei està pensant com un establiment entremig entre els serveis socials comunitaris i els residencials, té caràcter diürn i ofereix el suport, tractament i seguiment de persones majors amb problemàtica de manca d’autonomia personal.

4.Servei de menjar a domicili: Prestació bàsica de serveis socials que té caràcter complementari d’altres prestacions de l’atenció primària. Té com a objectiu garantir una alimentació adequada a les persones majors i persones discapacitades així com mantenir‐les en el seu entorn social i familiar, evitant o retardant la necessitat d’ingrés a un centre residencial.

5. Servei de Teleassistència:. el Telealarma és un servei que, a través de la línea de telefonia i amb un equipament de comunicacions i d’informàtica específica, permet a les persones connectades, en una situació d’emergència, entrar en contacte amb una central atesa per personal preparat per donar resposta adequada a la crisi presentada.

6. Conveni signat amb Creu Roja pel Programa de Teleassistència mòbil a la protecció de les víctimes de violència de gènere.

7. Conveni signat amb Creu Roja pel Programa de teleassistència mòbil per persones amb alzheimer o amb deterioració cognitiu, aquest servei permet la localització de la persona.

c) Actuacions destinades al foment de la Solidaritat i de Cooperació Social

1. Voluntariat. Té com objectiu incorporà als diferents serveis i projectes, persones que puguin dedicar un temps d’ajuda als altres.

d) Programa de Prevenció i inserció social

1. Projectes de suport psicosocial i d’intervenció en infància, adolescència i família: afavoreix la tasca de prevenció de les situacions de risc més greus, evitant l’agreujament de les situacions detectades, millorant la coordinació i la derivació als serveis especialitzats de segon nivell.

2. Pla de Drogues.

3. Projecte Univers: aquest projecte Treballa sobre tot fent una tasca de sensibilització i convivència pel respecte mutu entre la població receptora i la nou vinguda. Treballant principalment sobre tres àmbits: l’educatiu, el social i el sanitari.

4. Projecte Rebrot: fa feina amb nins‐nines i joves facilitant el desenvolupament personal i la participació social als pobles amb una tasca tant a nivell individual, grupal i comunitari.

5. Programa Alter: és un programa de col·laboració entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials, aquest programa és d’intervenció socioeducativa per a joves amb risc d’exclusió social I escolar, el qual pretén establir un projecte de formació alternatiu mitjançant activitats orientades a la pràctica formativa i d’inserció laboral per a joves de 14 a 16 anys, en règim d’escolaritat compartida, i que es troben en situació de conflicte social i/o de fracàs escolar dins l’àmbit de la Mancomunitat.

6. Programa PISE: és un programa de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Mancomunitat amb el qual es comprometen a mantenir la realització del programa d’intervenció socioeducativa per l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria del centre educatius públics i concertats dels municipis de la Mancomunitat.


Source URL: https://www.mancomunitatplademallorca.net/programes-del-departament-serveis-socials-comunitaris