Contractes

La Mancomunitat del Pla de Mallorca publica actualment tota la informació relativa a la licitació de contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, tal i com estableix la Llei de Contractes 9/2017. Clicau aquí per accedir a la Plataforma contractació de l'estat

Si voleu consultar tota la informació dels contractes iniciats abans de publicar-los a la plataforma de contractació de l’Estat, ho podeu fer aquí.

Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Documents adjunts Termini presentació d'ofertes
Aprovació avantprojecte d'aigües i exposició pública Aprovació avantprojecte d'aigües i exposició pública
Exposició pública Estudi de Viabilitat d'Hidrobal Estudi de Viabilitat d'Hidrobal
L’ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTÓ PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A L’EMPRESA RECUPERADORA I/O RECICLADORA DE PAPER-CARTÓ Plec Prescripcions Tècniques , Plec de Clàusules Administratives
Contractació del servei de treball preventiu i socioeducatiu amb infants i joves en risc d'exclusió social Anunci de l'adjudicació
CONTRACTE SERVEI MENJAR A DOMICILI Plec administratiu corregit (afegits l'annex II i III i els nombres de pàgina) , PLEC CONDICIONS ADMINISTRATIVES , PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES
Anunci de la Mancomunitat Pla de Mallorca sobre l'aprovació inicial del projecte d'obres denominat adequació accessibilitat dels serveis socials comunitaris Anunci
RENOVACIÓ DEL SANEJAMENT DEL CARRER DONZELLA DE PORRERES Plec condicions
CONTRACTE ALINEACIÓ PAPER (2016) acta obertura pliques i adjudicació provisional , Anunci licitació , Plec Prescripcions Tècniques , Plec clausules administratives
SERVEI DE RECOLLIDA PLÀSTICS VOLUMINOSOS suspensió del procediment , ANUNCI LICITACIÓ , PLEC DE CONDICIONS
CONTRACTACIÓ TÈCNIC PER A LA FORMACIÓ D'IMMIGRANTS anunci contractació formador immigrants , nota sobre la selecció