Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat (PEPI)

El Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat, a partir d’ara PEPI, neix de la feina conjunta amb el Consell de Mallorca per tal de millorar les polítiques d’igualtat duites a terme pels 14 municipis que formen part de la Mancomunitat i és possible gràcies a la subvenció rebuda per part del Consell de Mallorca.

Malgrat els nombrosos exemples d’un reconeixement formal i dels progressos aconseguits, la igualtat entre dones i homes en la vida quotidiana avui en dia no és una realitat. En la pràctica, unes i els altres no gaudeixen dels mateixos drets. Persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals. També, en els nostres municipis, la diversitat ètnica, d’origen, d’orientació sexual etc són realitats que s’han de tenir presents a l’hora d’elaborar els PEPI, fent-ho amb una perspectiva interseccional.

En aquest sentit, també és fonamental que es treballi de forma transversal, això significa treballar en equip, de forma coordinada i amb la implicació de totes les regidories i de totes les àrees de la Mancomunitat amb un enfocament de gènere en totes les seves actuacions.

Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials impregnades de nombrosos estereotips presents en la família, l'organització de la societat, l’urbanisme, etc.

La Mancomunitat i els municipis que la formen són les esferes de govern més properes a la ciutadania, representen l’àmbit més adequat per, conjuntament amb la ciutadania, avançar en la consecució de la igualtat, la construcció d’espais lliure de violències masclistes, en definitiva, pobles més feministes.