CONSTITUCIÓ COMISSIÓ D'IGUALTAT DEL PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU D'IGUALTAT

06-Març-2023

El passat 3 de març de 2023 es va constituir la Comissió d’Igualtat del Pla Estratègic Participatiu d'Igualtat (PEPI). La comissió està formada per una representació política de cada un dels municipis que formen part de la Mancomunitat, una persona representant de
polítiques d’Igualtat del Consell de Mallorca, un agent d’igualtat del Consell de Mallorca i la tècnica d’Igualtat de la Mancomunitat; i amb caràcter assessor una persona representant de Site-5.

La Comissió d’Igualtat és l’òrgan que estableix la Mancomunitat perquè durant les diferents fases del PEPI els acords i les mesures s’adoptin a partir del consens de totes les parts implicades.

En aquest moment ens trobam a la fase de Diagnòstic, comptant amb el suport de la consultoria Site-5. Duent a terme la recollida de dades quantitatives i començant a fer recollida de dades qualitatives mitjançant enquestes que es faran arribar al teixit associatiu, entitats esportives, socials.

En una fase més avançada es preveu la constitució del Consell d’Igualtat, el qual estarà format per una representació de la comissió d’igualtat i del teixit associatiu.

La Mancomunitat Pla de Mallorca compta des del primer moment amb el suport de la Direcció Insular d’Igualtat.