Pla Intern d'Igualtat

El març de 2023 la Mancomunitat va aprovar el primer Pla d’igualtat del seu personal. L’objectiu general d’aquest és servir com a base per l’enfortiment dels processos d’igualtat efectiva tant internament, entre el personal que forma la Mancomunitat, com en l'àmbit estratègic, ja que la posada en marxa del Pla d’Igualtat garanteix la transversalitat de gènere com a base en la presa i execució de les decisions en favor del personal i serveix com a referent social a la ciutadania.

En un primer moment es va realitzar un diagnòstic de les necessitats, dificultats i estratègies d’implementació en matèria d’igualtat a diferents eixos per a continuació establir un conjunt ordenat de mesures que es duran a terme amb l'objectiu d'obtenir dins la Mancomunitat una igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

La vigència del Pla serà de 4 anys com marca que ha de ser la llei Orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva entre dones i homes, amb una avaluació al cap de 2 anys i una avaluació final.

Una de les mesures que es prioritzarà serà l’elaboració d’un protocol d’actuació en cas d’assajament sexual.

Una vegada més la Mancomunitat demostra el seu compromís ferm en la millora de la igualtat i l’eliminació de les violències masclistes.